کد خبر: 105330
پیشگامان برند محبوب مردمی شد
پیشگامان توسعه ارتباطات در هفتمین دوره سالانه جشنواره برند محبوب در بخش اینترنت خانگی یکی از 3 برند محبوب کشور شد.

به گزارش یزدی نیوز به نقل از روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ دوره ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺤﺒﻮب اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راى و ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ ١٥ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻮرى ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺟﺸﻨﻮاره برگزار گردید.

در این نظر سنجی و در بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ با ﺑﺮرﺳﻲ آراى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﻮاداران، ﺑﺮﻧﺪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن با رای مردمی به ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ٣ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب اﻳﺮاﻧﻲ انتخاب شد.

گفتنی است پیشگامان توسعه ارتباطات رتبه دوم کیفیت اینترنت کشور در رتبه بندی وزارت ارتباطات را نیز در کارنامه دارد.

 

Page Generated in 0/0050 sec